PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Spine of Training and Research Hospitals" Outpatient Care: Internal Medicine Outpatient Clinic and Its Misuse

Year 2018, Volume , Issue 4, 385 - 389, 01.12.2018

Abstract

Aim: Recently, outpatient healthcare service has stood out at community hospitals. In this study; it was aimed to evaluate patients seen by an internal medicine specialist IMS in outpatient clinic in terms of necessity for seeing the specialist and discuss the negative impact of unnecessary specialist visits on the patient, the doctor and the healthcare system.Methods: All patients that were seen by an IMS during January 2017 were included in the study. Patient records were screened retrospectively to obtain the data needed. Patients’ age, gender, accompanying diseases and the reason of visit to outpatient clinic were recorded. The reasons of visit were categorized and number of patients for each group were detected. The groups were seperated as eligible and not eligible to be seen by a specialist. Results were evaluated using ‘SPSS for Windows 13’.Results: 250 female, 122 male, totally 372 patients were included in the study. Mean age was 49.54 ± 16.30 years. 37.5% patients had accompanying diseases. Most frequent visit reasons were getting a blood test related to chronic illness and simple infections. 49.5% of the patients seen in IM outpatient clinic did not meet the criteria to be seen by a specialist blood test for chronic disease, renewal of prescription, tests wanted by an external doctor, general blood tests, simple infections, visit to wrong speciality, control blood tests for a new diagnosis and could easily have been handled by their family practitioners. Only half of the patients needed to be seen by an IMS. Conclusion: Limiting the patients seen in internal medicine outpatient-clinics only to persons who necessarily need to be seen by a specialist , would increase efficiency of the proper usage of specialist resources, might prevent malpractice claims, create doctor and patient satisfaction and make an important contribution to the healtcare system

References

 • Öz ŞG, Güven GS, Sözen T, İskit AT, Kılıçarslan A. İç Hastalıkları Anabilim Dalının Yan Dalı Olarak Genel Dahiliye. Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2005: 12:155-60.
 • Sox HC. Supply, demand, and the workforce of internal medicine. Am J Med 2001; 110: 745–9.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014; Bölüm 7. Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı, Ankara 2015. (cited 2017 March) Erişim: http://www.saglik.gov.tr/Eklenti/5119,yilliktrpdf.pdf?0
 • WHO/Europe-Health service delivery- Data and statistics (2000) (cited 2017 March) Erişim: http://www.euro.who.int/en/health-topics/ Health-systems/health-services-delivery/data-and-statistics
 • Salerno SM, Landry FJ, Kaboli PJ. Patient perceptions of the capabilities of internists: a multi-center survey. Am J Med. 2001;110:111-7.
 • Yaylaci S, Aydin E, Varim C, Osken A, Genc AB, Demir MV, ve ark. İç Hastalıkları Polikliniğine Başvuru Nedenleri, Kronik Hastalıklar ve Polifarmasi Oranları. Ortadogu Tıp Dergisi. 2016;8:31-5. Erişim: http://dergipark.gov.tr/download/issue-full-file/30972
 • Kişioğlu AN, Çetinkaya F. Kayseri SSK Hastanesi Dahiliye Polikliniği Yoğunluğunun Değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2000;7:33-4.
 • TİHUD Görüşleri. İç Hastalıkları Uzmanlarının Sorunları. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 15-19 Ekim 2008. (cited 2017 March) Erişim: http://www.tihud.org.tr/main/content?ref=2&child=169
 • WHO Europe. Patient Safety. Data and statistics (2017) (cited 2017 March) Erişim: http://www.euro.who.int/en/health-topics/ Health-systems/patient-safety/data-and-statistics
 • Goldman L. Key challenges confronting internal medicine in the early twenty-first century. Am J Med 2001;110:463-70.
 • Kaya S, Yiğit Ç, Peker S, Cankul Hİ. Bir Askeri Hastanenin Dahiliye Polikliniğini Kullanan Hastaların Kalite Algıları. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 2003;6:89-113.
 • Taşlıyan M, Akyüz M. Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyet Araştırması: Malatya Devlet Hastanesi’nde Bir Alan Çalışması. KMÜ Dergisi 2010;12:61-6.
 • Ünalan D, Öztürk A, Tolga Y, Taşdelen C, Yazlak Z, Öğüt E, ve ark. Kayseri Devlet Hastanesi’nden Poliklinik Hizmeti Alan SSK Mensubu Erişkin Hastalarda Memnuniyet Durumu. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2008; 3:85-98.
 • Wetterneck TB, Linzer M, McMurray JE, Douglas J, Schwartz MD, Bigby J, et al. Society of General Internal Medicine Career Satisfaction Study Group. Worklife and satisfaction of general internists. Arch Intern Med. 2002;25;162:649-56.

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Poliklinik Hizmetlerinin Omurgası: Dahiliye Polikliniği ve Amaç Dışı Kullanımı

Year 2018, Volume , Issue 4, 385 - 389, 01.12.2018

Abstract

Amaç: Son yıllarda, poliklinik hizmeti hasta bakımında öne geçmektedir. Bu çalışmada; bir dahiliye uzmanının bir ay boyunca poliklinikte gördüğü hastaları değerlendirerek, dahiliye polikliniğine başvuru gerekliliğini araştırmak ve gereksiz başvuruların hastaya, hekime ve sağlık sistemine olumsuz etkilerini tartışmak amaçlanmıştır.Yöntemler: Çalışmaya; 2017 yılının Ocak ayında, genel dahiliye polikliniğinde bir uzmanın gördüğü tüm hastalar alındı. Retrospektif olarak hasta kayıtları taranarak, araştırılan parametrelere dair veriler elde edildi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, ek hastalıkları ve polikliniğe başvuru sebepleri kaydedildi. Bu sebepler kategorize edilerek her gruptaki hasta sayısı belirlendi. Bu gruplardan uzman hekim başvurusu gerektiren ve gerektirmeyenler ayrıldı. Veriler ‘SPSS for Windows 13’ istatistik paket programı ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 250 kadın, 122 erkek, toplam 372 hasta dahil edildi. Yaş ortalamaları 49.54 ± 16.30 yıl idi. 139 %37.5 hastada kronik hastalık öyküsü mevcuttu. En sık başvuru nedenleri kronik hastalıkla ilgili tahlil yaptırma ve basit enfeksiyonlardı. Uzman polikliniğine başvuran hastaların %49.5’u Kronik hastalık tahlil, ilaç rpt, dış tetkik, basit enfeksiyon, genel tahlil, yanlış branşa başvuru, yeni tanı kontrolü için tahlil ilk etapta iç hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmeyen, çoğu birinci basamak sağlık kuruluşlarında çözümlenebilecek sebeplerle görülmüştü. Hastaların yalnızca yarısı iç hastalıkları uzmanı tarafından görülmeyi gerektiriyordu. Sonuç: Dahiliye polikliniğinde görülen hastaların, uzman hekim tarafından değerlendirilme zorunluluğu bulunan hastalarla sınırlandırılması, kaynakların doğru kullanımını sağlayarak verimliliği ve olası hataların önüne geçilme olasılığını arttırabilir, hekim ve hasta memnuniyeti yaratıp sağlık sistemine en büyük katkılardan biri olabilir

References

 • Öz ŞG, Güven GS, Sözen T, İskit AT, Kılıçarslan A. İç Hastalıkları Anabilim Dalının Yan Dalı Olarak Genel Dahiliye. Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2005: 12:155-60.
 • Sox HC. Supply, demand, and the workforce of internal medicine. Am J Med 2001; 110: 745–9.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014; Bölüm 7. Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı, Ankara 2015. (cited 2017 March) Erişim: http://www.saglik.gov.tr/Eklenti/5119,yilliktrpdf.pdf?0
 • WHO/Europe-Health service delivery- Data and statistics (2000) (cited 2017 March) Erişim: http://www.euro.who.int/en/health-topics/ Health-systems/health-services-delivery/data-and-statistics
 • Salerno SM, Landry FJ, Kaboli PJ. Patient perceptions of the capabilities of internists: a multi-center survey. Am J Med. 2001;110:111-7.
 • Yaylaci S, Aydin E, Varim C, Osken A, Genc AB, Demir MV, ve ark. İç Hastalıkları Polikliniğine Başvuru Nedenleri, Kronik Hastalıklar ve Polifarmasi Oranları. Ortadogu Tıp Dergisi. 2016;8:31-5. Erişim: http://dergipark.gov.tr/download/issue-full-file/30972
 • Kişioğlu AN, Çetinkaya F. Kayseri SSK Hastanesi Dahiliye Polikliniği Yoğunluğunun Değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2000;7:33-4.
 • TİHUD Görüşleri. İç Hastalıkları Uzmanlarının Sorunları. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 15-19 Ekim 2008. (cited 2017 March) Erişim: http://www.tihud.org.tr/main/content?ref=2&child=169
 • WHO Europe. Patient Safety. Data and statistics (2017) (cited 2017 March) Erişim: http://www.euro.who.int/en/health-topics/ Health-systems/patient-safety/data-and-statistics
 • Goldman L. Key challenges confronting internal medicine in the early twenty-first century. Am J Med 2001;110:463-70.
 • Kaya S, Yiğit Ç, Peker S, Cankul Hİ. Bir Askeri Hastanenin Dahiliye Polikliniğini Kullanan Hastaların Kalite Algıları. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 2003;6:89-113.
 • Taşlıyan M, Akyüz M. Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyet Araştırması: Malatya Devlet Hastanesi’nde Bir Alan Çalışması. KMÜ Dergisi 2010;12:61-6.
 • Ünalan D, Öztürk A, Tolga Y, Taşdelen C, Yazlak Z, Öğüt E, ve ark. Kayseri Devlet Hastanesi’nden Poliklinik Hizmeti Alan SSK Mensubu Erişkin Hastalarda Memnuniyet Durumu. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2008; 3:85-98.
 • Wetterneck TB, Linzer M, McMurray JE, Douglas J, Schwartz MD, Bigby J, et al. Society of General Internal Medicine Career Satisfaction Study Group. Worklife and satisfaction of general internists. Arch Intern Med. 2002;25;162:649-56.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Feray AKBAŞ This is me
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, İstanbul, Türkiye

Publication Date December 1, 2018
Application Date
Acceptance Date
Published in Issue Year 2018, Volume , Issue 4

Cite

EndNote %0 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Poliklinik Hizmetlerinin Omurgası: Dahiliye Polikliniği ve Amaç Dışı Kullanımı %A Feray Akbaş %T Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Poliklinik Hizmetlerinin Omurgası: Dahiliye Polikliniği ve Amaç Dışı Kullanımı %D 2018 %J Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1309-470X-1309-5994 %V %N 4 %R %U