PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

EVALUATION OF GRADUATE THESES ON CHILD ABUSE IN TERMS OF FORENSIC SCIENCE IN TURKEY

Year 2018, Volume , Issue 4, 410 - 413, 01.12.2018

Abstract

Aim: In this study, it was aimed to evaluate the graduate theses published on child abuse in terms of forensic sciences in Turkey.Methods: In this study, which was a descriptive study in the screening model of the postgraduate theses published between 1989-2016 in YOK national database on child abuse and neglect. The study was evaluated in terms of forensic sciences by classifying it according to the years, universities, institutes, areas, subjects and contents. Results: It was determined that 160 theses were published between 1989-2016. Of these, 109 were for master’s degree, 29 were for doctoral, and 22 were specialist theses. When the contents of the theses were examined, it was determined that all theses prepared in the field of law on child abuse were examined in terms of sexual abuse in the Turkish Penal Code. The increase in the number of theses published on this topic in 2010 and after is remarkable. It is determined that child abuse and neglect is not well known by the teachers until 2011 and by the healthcare workers until 2012.Conclusion: It is considered that more detailed information on education about child abuse to educators, health workers and parents is required

References

 • Oral R, Can D, Kaplan S, Polat S, Ates N, Cetin G ve ark. Child abuse in Turkey: An Experience in Overcoming Denial and a Description of 50 Cases. Child Abuse Negl. 2001; 25:279-90.
 • Taner Y, Gökler B. Çocuk istismarı ve İhmali: Psikiyatrik Yönleri. Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35:82-6.
 • Yurdakök K. Çocuk İstismar ve ihmali, Tanımı ve Risk Faktörleri. Katkı Pediatri Dergisi 2010; 32:423-34.
 • Sayıl M. Televizyon ve Çocuk İstismarı. Türk Psikoloji Bülteni 1998;4:77- 8.
 • Wilson BJ. Media and Children’s Aggression, Fear, Andaltruism. Future Child 2008; 18:87-118.
 • Kara B, Biçer Ü, Gökalp AS. Çocuk İstismarı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004; 47: 140-51.
 • Özgentürk İ. Çocuk istismarı ve İhmal. International Journal of Human Sciences 2014;11: 265-78. [CrossRef]
 • Kutsal E. Fiziksel Çocuk İstismarının Sosyodemografik Özellikleri ve Milner Çocuk İstismarı Potansiyeli Ölçeğinin Türkiye Geçerliliği. Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2004.
 • Orakcı G. 2013, İstismar Mağduru 13-18 Yaş Arası Kız Çocukları: Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Suçluluk ve Utanç Duygusu, Psikolojik Değerlendirme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2013.
 • Taşar MA. Ankara’da İki Hastanede Uygulanan Sarsılmış Bebek Sendromu Önleme Programının Annelerin Bilgi ve Tutumları Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2011.
 • Kazancı G. Kafa İçi Kanama Bulguları ile Başvuran Hastalarda Sarsılmış Bebek Sendromu Sıklığı ve Epidemiyolojisinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 2011.
 • Kır M. Sağlık Yöneticilerinin Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2015.
 • Polat O. Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı 1, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007.
 • Kürklü A. Öğretmenlerin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Farkındalık Düzeyleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar, 2011.
 • Onat G, Dinç H, Günaydın S, Uğurlu F. Çocukluk Döneminde Yaşanan İhmal veya İstismarın Benlik Saygısına Etkisinin İncelenmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2016; 3:9-15. [CrossRef]
 • Beyazova U, Şahin F. Çocuk İstismarı ve İhmaline Yaklaşımda Hastane Çocuk Koruma Birimleri. Türk Ped Arş 2007; 42:16-8.
 • Burç A, Tüfekçi FG. Hemşirelerin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Düzeyleri, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015;6: 144-51.
 • Geçkil E. Çocuklarda fiziksel istismar ve hemşirelik yaklaşımı, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017; 6:129-39.
 • Ünalan E. Televizyonda Çocuk İstismarı ve İhmali, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007.

Türkiye’de Çocuk İstismarı Konusunda Yayımlanan Lisansüstü Tezlerinin Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi

Year 2018, Volume , Issue 4, 410 - 413, 01.12.2018

Abstract

Amaç: Bu çalışmada Türkiye’de çocuk istismarı konusunda yayımlanmış lisansüstü tezlerinin adli bilimler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tarama modelinde betimsel bir araştırma olan bu çalışmada çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili YÖK Ulusal veri tabanında 1989-2016 yılları arasında yayımlanan lisansüstü tezleri; yapıldığı yıllara, üniversitelere, enstitülere, alanlarına, konularına ve içeriklerine göre sınıflandırarak adli bilimler açısından değerlendirilmiştir. Bulgular: Yapılan araştırmada 1989-2016 yılları arasında 160 tez yayımlandığı belirlenmiştir. Bunlardan 109’u yüksek lisans, 29’u doktora, 22’si tıpta uzmanlık tezleridir. Tezlerin içerikleri incelendiğinde, çocuk istismarı konusunda hukuk alanında hazırlanan tezlerin tümünün Türk Ceza Kanunu’nda cinsel istismar açısından incelendiği belirlenmiştir. 2010 yılı ve sonrasında bu konuda yayımlanan tez sayısındaki artış dikkat çekmektedir. 2011 yılına kadar çocuk istismarı ve ihmalinin öğretmenler tarafından, 2012 yılına kadar ise sağlık çalışanları tarafından yeterince bilinmediği tespit edilmiştir. Sonuç: Çocuk istismarı konusunda eğitimcilere, sağlık çalışanlarına ve ebeveynlere yönelik daha detaylı bilgilendirmelerin yapılması gerektiği düşünülmektedir

References

 • Oral R, Can D, Kaplan S, Polat S, Ates N, Cetin G ve ark. Child abuse in Turkey: An Experience in Overcoming Denial and a Description of 50 Cases. Child Abuse Negl. 2001; 25:279-90.
 • Taner Y, Gökler B. Çocuk istismarı ve İhmali: Psikiyatrik Yönleri. Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35:82-6.
 • Yurdakök K. Çocuk İstismar ve ihmali, Tanımı ve Risk Faktörleri. Katkı Pediatri Dergisi 2010; 32:423-34.
 • Sayıl M. Televizyon ve Çocuk İstismarı. Türk Psikoloji Bülteni 1998;4:77- 8.
 • Wilson BJ. Media and Children’s Aggression, Fear, Andaltruism. Future Child 2008; 18:87-118.
 • Kara B, Biçer Ü, Gökalp AS. Çocuk İstismarı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004; 47: 140-51.
 • Özgentürk İ. Çocuk istismarı ve İhmal. International Journal of Human Sciences 2014;11: 265-78. [CrossRef]
 • Kutsal E. Fiziksel Çocuk İstismarının Sosyodemografik Özellikleri ve Milner Çocuk İstismarı Potansiyeli Ölçeğinin Türkiye Geçerliliği. Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2004.
 • Orakcı G. 2013, İstismar Mağduru 13-18 Yaş Arası Kız Çocukları: Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Suçluluk ve Utanç Duygusu, Psikolojik Değerlendirme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2013.
 • Taşar MA. Ankara’da İki Hastanede Uygulanan Sarsılmış Bebek Sendromu Önleme Programının Annelerin Bilgi ve Tutumları Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2011.
 • Kazancı G. Kafa İçi Kanama Bulguları ile Başvuran Hastalarda Sarsılmış Bebek Sendromu Sıklığı ve Epidemiyolojisinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 2011.
 • Kır M. Sağlık Yöneticilerinin Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2015.
 • Polat O. Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı 1, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007.
 • Kürklü A. Öğretmenlerin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Farkındalık Düzeyleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar, 2011.
 • Onat G, Dinç H, Günaydın S, Uğurlu F. Çocukluk Döneminde Yaşanan İhmal veya İstismarın Benlik Saygısına Etkisinin İncelenmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2016; 3:9-15. [CrossRef]
 • Beyazova U, Şahin F. Çocuk İstismarı ve İhmaline Yaklaşımda Hastane Çocuk Koruma Birimleri. Türk Ped Arş 2007; 42:16-8.
 • Burç A, Tüfekçi FG. Hemşirelerin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Düzeyleri, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015;6: 144-51.
 • Geçkil E. Çocuklarda fiziksel istismar ve hemşirelik yaklaşımı, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017; 6:129-39.
 • Ünalan E. Televizyonda Çocuk İstismarı ve İhmali, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Itır ERKAN This is me
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Yönetimi, İstanbul, Türkiye

Publication Date December 1, 2018
Application Date
Acceptance Date
Published in Issue Year 2018, Volume , Issue 4

Cite

EndNote %0 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Türkiye’de Çocuk İstismarı Konusunda Yayımlanan Lisansüstü Tezlerinin Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi %A Itır Erkan %T Türkiye’de Çocuk İstismarı Konusunda Yayımlanan Lisansüstü Tezlerinin Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi %D 2018 %J Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1309-470X-1309-5994 %V %N 4 %R %U