Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Year 2022, Volume 13, Issue 3, 437 - 444, 01.07.2022
https://doi.org/10.31067/acusaglik.943251

Abstract

References

 • 1. Bayhan, P., İsitan, S. (2010). Ergenlik döneminde ilişkiler: akran ve romantik ilişkilere genel bakış. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 5(20), 33-44.
 • 2. Phillips, J.G., Ogeil, R.P., Blaszczynski, A. (2011). Electronic interests and behaviors associated with gambling problems. Int J Ment Health Addiction, 1(2), 33-42.
 • 3. Noyan, C.O., Darçın, A., Nurmedov, S., Yılmaz, O., Dilbaz, N. (2015). Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin kısa formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16, 73-81.
 • 4. Kim, H. (2013). Exercise rehabilitation for smartphone addiction. J Exerc Rehabil, 9(6), 500-5.
 • 5. Totan, T., Deniz-Yondem, Z. (2007). Ergenlerde zorbalığın anne, baba ve akran ilişkileri açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 8(2), 53-68.
 • 6. La-Greca, A.M., Lopez, N. (1998). Social anxiety among adolescents: Linkages with peer relations and friendships. J Abnorm Child Psychol, 26(2), 83-94.
 • 7. Erden, S., Yılmaz, S. (2016). İmam hatip lisesi öğrencilerinin akran ilişkilerinin insanî değerler ve öznel iyi oluş düzeyleri açısından incelenmesi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 387-414.
 • 8. Brown, B.B., Larson, J. (2009). Peer relationships ın adolescence, Handbook Of Adolescent Psychology, 2, 74-103.
 • 9. Argon, T., Celik-Yılmaz, D. (2016). Lise öğrencilerinin akran ilişkileri algıları ile okula ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5, 2146-99.
 • 10. Young, K.S., Case, C.J. (2004). Internet abuse in the workplace: New trends in risk management. Cyberpsychology and Behavior, 7(1), 105-111.
 • 11. Kaner, S. (2002). Akran ilişkileri ölçeği (AİÖ) ve akran sapması ölçeği (ASÖ) geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33(1), 77-89.
 • 12. Demirci, K., Orhan, H., Demirdaş, A., Akpınar, A., Sert, H. (2014). Validity and reliability of the turkish version of the smartphone addiction scale in a younger population, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 24(3), 226-234.
 • 13. Yen, C., Tang, T., Yen, J., Lın, H., Huang, C., Lıu, S. (2009). Symptoms of problematic cellular phone use, functional ımpairment and ıts association with depression among adolescents in Southern Taiwan, J Adolesc, 32, 863-873.
 • 14. Cicek, İ., Aslan, A. E. (2019). Kişilik ile ayrışma bireyleşme arasında akran ilişkilerinin aracılığı. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 8(4), 2642-2671
 • 15. Aslan, A. E., Çiçek, İ. (2020). Examination of separation-ındividuation levels and peer relations of adolescents according to spesific several variables. HAYEF: Journal of Education, 17(1);83-102.
 • 16. Akturk, Ü., Budak, F., Gültekin, A., Ozdemir, A. (2018). Comparison of smartphone addiction and loneliness in high school and university students. Perspectives İn Psychiatric Care, 54, 564-570
 • 17. Calıskan, N., Yalcin, O., Aydın, M., Ayık, A. (2017). Böte öğretmen adaylarının akıllı telefon bağımlılık düzeylerini belirlemeye yönelik bir çalışma, Uluslararasi Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 8(26), 111-25.
 • 18. Levpušček, M.P. (2006). Adolescent individuation in relation to parents and friends: Age and gender differences. Eur J Dev Psychol, 3(3), 238-264.
 • 19. Ceyhan, A.A. (2011). Ergenlerin problemli internet kullanım düzeylerinin yordayıcıları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 18(2), 85–94.
 • 20. Gunaydin, B., Yondem, Z.D. (2007). Ergenlerde akran bağlılığının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 141-153.
 • 21. Dogan, T., Karaman, N.G., Coban, A.E., Cok, F. (2012). Predictors of adolescents’ friendship qualities: gender and family related variables. Elementary Education Online, 11(3), 845-855.
 • 22. Buyuksahin-Cevik, G., Celikkaleli, Ö. (2010). Ergenlerin arkadaş bağlılığı ve internet bağımlılığının cinsiyet, ebeveyn tutumu ve anne baba eğitim düzeylerine göre incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 225-240.
 • 23. Bayraktar, F., Gun, Z. (2007). Incidence and correlates of internet usage among adolsecents in North Cyprus. Cyberpsychol Behavior, 10, 191-7.
 • 24. Batigun, A.D., Kılıc, N. (2011). İnternet bağımlılığı ile kişilik özellikleri, sosyal destek, psikolojik belirtiler ve bazı sosyo-demografik değişkenler arasındaki ilişkiler. Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 1-10.
 • 25. Zorbaz, O., Dost, M.T. (2014). Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımının cinsiyet, sosyal kaygı ve akran ilişkileri açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 298-310.
 • 26. Cicek, I., Tanrıverdi, S., Sanlı, M. E. & Bulus M. (2021). Parental attitudes and socio-demographic factors as predictors of smartphone addiction in university students. International Journal of Psychology and Educational Studies, 8(2), 158-169. https://dx.doi.org/10.52380/ijpes.2021.8.2.430.
 • 27. Liau, K.A., Khoo, A., Hwaang, P. (2005). Factors influencing adolescents engagement in risky internet behavior. Cyberpsychology & Behavior, 8(6), 513-520.
 • 28. Yılmaz, E., Sahin, Y.L., Haseski, H.İ., Erol, O. (2014). Lise öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Balıkesir ili örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 133-44.
 • 29. Smahel, D.B., Brown, B.B., Blinka, L. (2012). Associations between online friendship and internet addiction among adolescents and emerging adults. Developmental Psychology, 48(2):381–8.
 • 30. Chou, C., Hsiao, M.C. (2000). Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: the Taiwan college students’ case. Computers & Education, 35(1), 65-80.
 • 31. Savcı, M., Aysan, F. (2017). Technological addictions and social connectedness: Predictor effect of Internet addiction, social media addiction, digital game addiction and smartphone addiction on social connectedness. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi (Journal of Psychiatry & Neurological Sciences), 30(3), 202-216.
 • 32. Milani, L., Osualdella, D., Di-Blasio, P. (2009). Quality of interpersonal relationships and problematic Internet use in adolescence. Cyber Psychology & Behavior, 12(6), 681-684.

The Effects of Peer Relationships on Smartphone Addiction among Adolescents

Year 2022, Volume 13, Issue 3, 437 - 444, 01.07.2022
https://doi.org/10.31067/acusaglik.943251

Abstract

Aim: This study is aimed at determining the effect of peer relationships on smartphone addiction among adolescents. Material and Method: This cross-sectional study’s population was composed of students in the high schools of the Directorate of National Education in the city center of Batman province. For the sample, three high schools (3000 students) were selected by using the method of drawing lots in terms of the student intensity from the Provincial Directorate for National Education. The sample size was calculated as 707 students based on the power analysis. In the study, “Introductory Information Form”, “Peer Relationship Scale”, and “Smartphone Addiction Scale” were used. The data collection process took place between May 2018 and June 2018. Percentage distribution, mean, independent samples t-test, analysis of variance, Kruskal-Wallis and regression analysis were employed to assess the data. Results: The participants’ total mean scores were 45.61±11.93 in Peer Relationship Scale and 28.93±12.61 in Smartphone Addiction Scale. Peer relationships of the adolescents influenced smartphone addiction at the rate of 38% (p˂0.05). Conclusion and Recommendations: It was concluded that peer relationships and smartphone addictions of the adolescents were moderate. Peer relationships of the adolescents affected smartphone addition. In the study, it is recommended to inform the students and to organize trainings by the psychiatric nurses to increase the peer relationships of adolescents and decrease their smartphone addiction.

References

 • 1. Bayhan, P., İsitan, S. (2010). Ergenlik döneminde ilişkiler: akran ve romantik ilişkilere genel bakış. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 5(20), 33-44.
 • 2. Phillips, J.G., Ogeil, R.P., Blaszczynski, A. (2011). Electronic interests and behaviors associated with gambling problems. Int J Ment Health Addiction, 1(2), 33-42.
 • 3. Noyan, C.O., Darçın, A., Nurmedov, S., Yılmaz, O., Dilbaz, N. (2015). Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin kısa formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16, 73-81.
 • 4. Kim, H. (2013). Exercise rehabilitation for smartphone addiction. J Exerc Rehabil, 9(6), 500-5.
 • 5. Totan, T., Deniz-Yondem, Z. (2007). Ergenlerde zorbalığın anne, baba ve akran ilişkileri açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 8(2), 53-68.
 • 6. La-Greca, A.M., Lopez, N. (1998). Social anxiety among adolescents: Linkages with peer relations and friendships. J Abnorm Child Psychol, 26(2), 83-94.
 • 7. Erden, S., Yılmaz, S. (2016). İmam hatip lisesi öğrencilerinin akran ilişkilerinin insanî değerler ve öznel iyi oluş düzeyleri açısından incelenmesi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 387-414.
 • 8. Brown, B.B., Larson, J. (2009). Peer relationships ın adolescence, Handbook Of Adolescent Psychology, 2, 74-103.
 • 9. Argon, T., Celik-Yılmaz, D. (2016). Lise öğrencilerinin akran ilişkileri algıları ile okula ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5, 2146-99.
 • 10. Young, K.S., Case, C.J. (2004). Internet abuse in the workplace: New trends in risk management. Cyberpsychology and Behavior, 7(1), 105-111.
 • 11. Kaner, S. (2002). Akran ilişkileri ölçeği (AİÖ) ve akran sapması ölçeği (ASÖ) geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33(1), 77-89.
 • 12. Demirci, K., Orhan, H., Demirdaş, A., Akpınar, A., Sert, H. (2014). Validity and reliability of the turkish version of the smartphone addiction scale in a younger population, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 24(3), 226-234.
 • 13. Yen, C., Tang, T., Yen, J., Lın, H., Huang, C., Lıu, S. (2009). Symptoms of problematic cellular phone use, functional ımpairment and ıts association with depression among adolescents in Southern Taiwan, J Adolesc, 32, 863-873.
 • 14. Cicek, İ., Aslan, A. E. (2019). Kişilik ile ayrışma bireyleşme arasında akran ilişkilerinin aracılığı. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 8(4), 2642-2671
 • 15. Aslan, A. E., Çiçek, İ. (2020). Examination of separation-ındividuation levels and peer relations of adolescents according to spesific several variables. HAYEF: Journal of Education, 17(1);83-102.
 • 16. Akturk, Ü., Budak, F., Gültekin, A., Ozdemir, A. (2018). Comparison of smartphone addiction and loneliness in high school and university students. Perspectives İn Psychiatric Care, 54, 564-570
 • 17. Calıskan, N., Yalcin, O., Aydın, M., Ayık, A. (2017). Böte öğretmen adaylarının akıllı telefon bağımlılık düzeylerini belirlemeye yönelik bir çalışma, Uluslararasi Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 8(26), 111-25.
 • 18. Levpušček, M.P. (2006). Adolescent individuation in relation to parents and friends: Age and gender differences. Eur J Dev Psychol, 3(3), 238-264.
 • 19. Ceyhan, A.A. (2011). Ergenlerin problemli internet kullanım düzeylerinin yordayıcıları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 18(2), 85–94.
 • 20. Gunaydin, B., Yondem, Z.D. (2007). Ergenlerde akran bağlılığının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 141-153.
 • 21. Dogan, T., Karaman, N.G., Coban, A.E., Cok, F. (2012). Predictors of adolescents’ friendship qualities: gender and family related variables. Elementary Education Online, 11(3), 845-855.
 • 22. Buyuksahin-Cevik, G., Celikkaleli, Ö. (2010). Ergenlerin arkadaş bağlılığı ve internet bağımlılığının cinsiyet, ebeveyn tutumu ve anne baba eğitim düzeylerine göre incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 225-240.
 • 23. Bayraktar, F., Gun, Z. (2007). Incidence and correlates of internet usage among adolsecents in North Cyprus. Cyberpsychol Behavior, 10, 191-7.
 • 24. Batigun, A.D., Kılıc, N. (2011). İnternet bağımlılığı ile kişilik özellikleri, sosyal destek, psikolojik belirtiler ve bazı sosyo-demografik değişkenler arasındaki ilişkiler. Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 1-10.
 • 25. Zorbaz, O., Dost, M.T. (2014). Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımının cinsiyet, sosyal kaygı ve akran ilişkileri açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 298-310.
 • 26. Cicek, I., Tanrıverdi, S., Sanlı, M. E. & Bulus M. (2021). Parental attitudes and socio-demographic factors as predictors of smartphone addiction in university students. International Journal of Psychology and Educational Studies, 8(2), 158-169. https://dx.doi.org/10.52380/ijpes.2021.8.2.430.
 • 27. Liau, K.A., Khoo, A., Hwaang, P. (2005). Factors influencing adolescents engagement in risky internet behavior. Cyberpsychology & Behavior, 8(6), 513-520.
 • 28. Yılmaz, E., Sahin, Y.L., Haseski, H.İ., Erol, O. (2014). Lise öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Balıkesir ili örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 133-44.
 • 29. Smahel, D.B., Brown, B.B., Blinka, L. (2012). Associations between online friendship and internet addiction among adolescents and emerging adults. Developmental Psychology, 48(2):381–8.
 • 30. Chou, C., Hsiao, M.C. (2000). Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: the Taiwan college students’ case. Computers & Education, 35(1), 65-80.
 • 31. Savcı, M., Aysan, F. (2017). Technological addictions and social connectedness: Predictor effect of Internet addiction, social media addiction, digital game addiction and smartphone addiction on social connectedness. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi (Journal of Psychiatry & Neurological Sciences), 30(3), 202-216.
 • 32. Milani, L., Osualdella, D., Di-Blasio, P. (2009). Quality of interpersonal relationships and problematic Internet use in adolescence. Cyber Psychology & Behavior, 12(6), 681-684.

Details

Primary Language English
Subjects Nursing
Journal Section Research Article
Authors

Mehmet Emin ŞANLI> (Primary Author)
BATMAN UNIVERSITY
0000-0002-5515-2752
Türkiye


Funda KAVAK>
INONU UNIVERSITY
0000-0002-2159-0180
Türkiye

Supporting Institution YOK
Project Number YOK
Publication Date July 1, 2022
Application Date May 26, 2021
Acceptance Date March 12, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 13, Issue 3

Cite

EndNote %0 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi The Effects of Peer Relationships on Smartphone Addiction among Adolescents %A Mehmet Emin Şanlı , Funda Kavak %T The Effects of Peer Relationships on Smartphone Addiction among Adolescents %D 2022 %J Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1309-470X-1309-5994 %V 13 %N 3 %R doi: 10.31067/acusaglik.943251 %U 10.31067/acusaglik.943251